© 2020 Vroni Freudling, Munich, Germany

Gebetsraum | SRW Plan Architekten